Algemene ledenvergadering

Op deze pagina vindt u de documenten voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV), die op 14 maart 2018 zal worden gehouden. Tijdens de ALV geeft het regiobestuur inzage in de activiteiten en vindt er mogelijke besluitvorming plaats over onderwerpen. Ook wordt door de kascommissie de jaarrekening goedgekeurd. 

De vergadering vindt plaats in Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1 in Haren en begint om 19:30 uur.

De concept-agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Ingekomen stukken, mededelingen.
 3. Notulen ALV 2017.
 4. Jaarverslag 2017.
 5. Financieel jaarverslag 2017.
 6. Rapport kascommissie, benoeming nieuw lid kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
  • voorstel benoeming Tineke Renkema als penningmeester (reeds a.i. functionerend).
 8. Ontwikkelingen in de NKBV.
 9. Jaarplan 2018.
 10. Begroting 2018.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.