Algemene ledenvergadering

Op deze pagina vindt u de documenten voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV), die op 15 maart 2017 zal worden gehouden. Tijdens de ALV geeft het regiobestuur inzage in de activiteiten en vindt er mogelijke besluitvorming plaats over onderwerpen. Ook wordt door de kascommissie de jaarrekening goedgekeurd. Als afsluiting van de vergadering hebben we dit jaar een lezing van klimmer/fotograaf Martin Fickweiler.

De vergadering vindt plaats in Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1 in Haren en begint om 19:30 uur.

De concept-agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Ingekomen stukken, mededelingen.
 3. Notulen ALV 2016.
 4. Jaarverslag 2016.
 5. Financieel jaarverslag 2016.
 6. Rapport kascommissie, benoeming nieuw lid kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
  • voorstel benoeming Liesbeth van Hoffen als secretaris (reeds a.i. functionerend);
  • voorstel herbenoeming Leo J. Vos als penningmeester (volgens rooster van aftreden).
 8. Ontwikkelingen in de NKBV.
 9. Meerjarenbeleidsplan 2017-2020.
 10. Jaarplan 2017.
 11. Begroting 2017.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.
 14. Lezing Martin Fickweiler: Van fotograferend klimmer tot klimmend fotograaf.

Hieronder kunt u de stukken van voorgaande jaren bekijken.

ALV 2014
ALV 2013
ALV 2012